Stiahnuť si zmluvu vo formáte .doc

Zmluva o obchodnom zastúpení

Uzatvorená podľa § 652 – §672 Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami

 

 

Článok 1

Zmluvné strany

 

Zastúpený:

AMONIT s. r. o.

Hlavná 83/41

925 28 Pusté Úľany

IČO: 43983278

IČ DPH: SK2022540322

zapísaná v obchodnom registri: OR Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka číslo: 50628/B

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:  2627029893/1100

Zastúpená: Daniel BORIS, konateľ

(Ďalej len Zastúpený)

 

Obchodný zástupca:

Meno a priezvisko:

Adresa:

 

IČO / Rodné číslo:

DIČ:

Bankové spojenie:

Kontakt:

(Ďalej len Obchodný zástupca)

 

 

uzatvárajú túto zmluvu :

 

I.              PREDMET ZMLUVY

 

1. Obchodný zástupca sa zaväzuje vyvíjať s odbornou starostlivosťou činnosť na ponúkanie a predávanie tovarov a služieb, ktoré realizuje zastúpený, v mene zastúpeného a na jeho účet za províziu (odplatu).

 

2. Predaj sa uskutočňuje za podmienok, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a v jej prílohách. Zastúpený sa zaväzuje za túto činnosť zaplatiť obchodnému zástupcovi províziu vo výške a za podmienok stanovených v prílohe č. 4 (technika spolupráce).

 

3. Predmetom predaja sú plotové systémy, brány a súvisiaci tovar, služby s nimi spojené rovnako ako iný tovar a služby, ktoré Zastúpený prezentuje na webových stránkach prípadne vo svojich materiáloch.

 

 

II.             PLNOMOCENSTVO OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU

 

1. Splnomocniteľ (zastúpený) v zmysle § 31 Občianskeho zákonníka a nasledujúcich ustanovení udeľuje plnomocenstvo splnomocnencovi (obchodnému zástupcovi) na vykonávanie úkonov súvisiacich s predmetom zmluvy o obchodnom zastúpení v mene splnomocniteľa:

– ponúkať a predávať tovary a služby predávané spoločnosťou AMONIT s.r.o.

– uzatvárať zmluvy alebo objednávky

– prevziať od klienta platby za predaný tovar či služby, ak bol k tomu vopred oprávnený zo strany Zastúpeného.

 

 

III.            PRÁVA A POVINNOSTI OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU

 

1.  Obchodný zástupca je povinný ponúkať a predávať produkty a služby zastúpeného podľa čl. I. za podmienok a za cenu stanovenú zastúpeným v súlade s touto zmluvou vrátane jej príloh.

 

2.  Obchodný zástupca sa zaväzuje postupovať pri ponuke a predaji tovarov a služieb s odbornou starostlivosťou, riadiť sa pokynmi zastúpeného, zastupovať jeho záujmy a zachovávať obchodné tajomstvo. Obchodný zástupca nie je oprávnený podávať tretím osobám informácie, ktoré sa dozvie v súvislosti s plnením tejto zmluvy, iba ak ide o informácie určené zastúpeným pre zákazníkov.

 

3.  Na tovary a služby AMONIT s.r.o. sa vzťahujú Všeobecné zmluvné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy (príloha č. 4). Obchodný zástupca je povinný uzavrieť zmluvu o obstaraní tovaru či služby  so zákazníkom v súlade s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami. Ďalej zodpovedá za to, že sú zákazníkovi preukázateľne doručené zastúpeným menovite stanovené doklady a informácie.

 

4.  Obchodný zástupca sa zaväzuje poskytovať zákazníkom preukázateľne včasné, presné a úplné informácie o všetkých tovaroch a službách, ktoré sú ako predmet predaja uvedené v čl. I. tejto zmluvy, ako aj o všetkých podmienkach (zmluvných, reklamačných a pod.), za ktorých sú predávané.

 

5.  Obchodný zástupca nie je oprávnený uznávať a riešiť reklamácie služieb zastúpeného. Reklamácie služieb zabezpečených zastúpeným, ktoré sú predmetom predaja podľa čl. I tejto zmluvy a ktoré obdrží obchodný zástupca priamo od klientov, je obchodný zástupca povinný neodkladne – najneskôr ďalší pracovný deň po ich obdržaní písomne doručiť na vyriešenie zastúpenému a súčasne klienta o tomto postupe informovať.

 

6.  Obchodný zástupca zodpovedá za škody vzniknuté tak zákazníkom, ako aj zastúpenému v dôsledku porušenia povinností obchodným zástupcom, ktoré mu ukladá táto zmluva, vrátane platných príloh.

 

7.  Obchodný zástupca sa zaväzuje podávať zastúpenému správy o všetkých skutočnostiach,  ktoré by mohli mať vplyv na ponuku a predaj tovarov a služieb zastúpeného.

 

8. Obchodný zástupca má právo i povinnosť pri ponuke a predaji tovarov a služieb zastúpeného v súlade s touto zmluvou používať označenie „obchodný zástupca“ zastúpeného.

 

 

IV.            PRÁVA A POVINNOSTI ZASTÚPENÉHO

 

1.  Zastúpený zodpovedá klientom za kvalitu, rozsah a obsah tovarov a služieb, ktoré sú predmetom predaja podľa čl. I. tejto zmluvy.

 

2.  Zastúpený sa zaväzuje zaplatiť obchodnému zástupcovi províziu. Jej výška a spôsob platby je stanovený v prílohe č. 3 (technika spolupráce).  Ak je objednávka klientom z akéhokoľvek dôvodu stornovaná alebo je zrušená zo strany zastúpeného z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodov stanovených vo Všeobecných podmienkach zastúpeného, provízia obchodnému zástupcovi neprináleží.

 

3.  Zastúpený sa zaväzuje obchodného zástupcu včas informovať o všetkých zmenách pri tovaroch a službách, ktoré sú predmetom predaja podľa čl. I. tejto zmluvy. Zmeny sa riadia príslušnými ustanoveniami Všeobecných zmluvných podmienok zastúpeného.

 

4.  Reklamácie služieb zabezpečených zastúpeným, ktoré sú predmetom predaja podľa čl. I. tejto zmluvy, vybavuje zastúpený s klientmi v súlade s Reklamačným poriadkom zastúpeného podľa platných Všeobecných zmluvných podmienok zastúpeného.

 

5.  Zastúpený sa zaväzuje dodať obchodnému zástupcovi katalógy, cenníky, osobitné ponuky a iné podklady pre predaj, Všeobecné zmluvné podmienky a Obchodnú zmluvu  vrátane jej príloh.

 

6.  Zastúpený sa zaväzuje zdržať sa konania smerujúceho k narušeniu vzťahu zástupcu so zákazníkom, najmä ponúkať zákazníkovi výhodnejšie podmienky pri nákupe priamo u zastúpeného.

 

7. Zastúpený zodpovedá za škody vzniknuté tak zákazníkom, ako aj obchodnému zástupcovi v dôsledku porušenia povinností, ktoré mu ukladá táto zmluva.

 

 

V.             OSTATNÉ DOJEDNANIA

 

1.  Náklady súvisiace s výkonom dohodnutej činnosti, vyplývajúcej z tejto zmluvy si hradí každá so zmluvných strán samostatne.

 

2.  V prípade omeškania ktorejkoľvek zmluvnej strany s plnením svojho záväzku sa zmluvné strany dohodli na možnosti účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % dlžnej ceny za každý deň omeškania.

 

3.  Prevzatím zrušujúceho prejavu druhou stranou nezanikajú zmluvné ustanovenia týkajúce sa majetkových sankcií, pôžičiek, výpožičky a náhrada škody.

 

4.  Neplatnosť plnenia akejkoľvek povinnosti podľa tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu v žiadnom prípade neznamená neplatnosť celej zmluvy a neovplyvňuje platnosť zvyšku zmluvy.

 

 

VI.            DOBA TRVANIA ZMLUVY

 

1.  Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Prílohy sú aktualizované a môžu byť časovo obmedzené. (Napríklad zmenou techniky spolupráce, zmien v údajoch podnikateľského subjektu  a pod.).

 

2.  Obe zmluvné strany sú oprávnené zmluvu vypovedať bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Ak trvá zmluvný vzťah dlhšie ako rok, je zmluvný vzťah ukončený koncom kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po výpovedi – § 668 ods. 3, Ob. Z.

 

3.  Nesplnenie povinností, ktoré táto zmluva ukladá zmluvným stranám, sa považuje za jej podstatné porušenie. V takomto prípade je možné od zmluvy odstúpiť, čím nárok na náhradu škody nie je dotknutý.

 

4.  Zastúpený a obchodný zástupca sú ďalej oprávnení odstúpiť od zmluvy pri strate oprávnenia na podnikanie, vyhlásení konkurzu alebo zahájení vyrovnávacieho konania na majetok druhej zmluvnej strany.

 

5.  Zmluvné strany sa zaväzujú i po skončení platnosti tejto zmluvy vysporiadať bezodkladne, najneskôr do 30 dní, všetky vzájomné záväzky a pohľadávky.

 

 

VII.        ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1.  Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

 

2.  Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

 

3.  Pokiaľ dôjde k akýmkoľvek zmenám u oboch zmluvných strán, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie tejto zmluvy, budú sa obe zmluvné strany o týchto zmenách neodkladne písomne informovať.

 

4.  Obe zmluvné strany sú povinné zachovávať tajomstvo, ktoré získajú behom plnenia tejto zmluvy, a to i po ukončení obchodného styku a obchodných vzťahov, ktoré vznikajú z tejto zmluvy.

 

5. Vzťahy medzi zmluvnými stranami touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

6.  Obe zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú prednostne riešené zmierujúco. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, bude spor riešený prostredníctvom príslušného súdu. ( Pre prípad rozhodcovského konania je potrebné určiť presné pravidlá s označením konkrétneho orgánu).

 

7.  Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má hodnotu originálu a každá zmluvná strana obdrží jeden exemplár.

 

8.  Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria tieto prílohy:

Príloha: č. 1: Výpis z obchodného registra zastúpeného

Príloha: č. 2: Výpis z obchodného registra , resp. . Doklad živnostenského oprávnenia obchodného zástupcu

Príloha: č. 3: Predmet ponuky a predaja (katalóg, ponukové listy, cenníky a pod.)

Príloha: č. 4: Spôsob a podmienky ponuky a predaja (Technika spolupráce)

Príloha: č. 5: Všeobecné zmluvné podmienky zastúpeného

 

 

 

V ………..dňa                                                                          V …………dňa

 

 

 

 

 

zastúpený:

 

 

 

 

obchodný zástupca:

 

 

 

 

———————————————————————————————–

 

 

Dodatok č. 1

k Zmluve o obchodnom zastúpení medzi zmluvnými stranami

Zastúpený:

AMONIT s. r. o.

Hlavná 83/41

925 28 Pusté Úľany

IČO: 43983278

IČ DPH: SK2022540322

zapísaná v obchodnom registri: OR Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka číslo: 50628/B

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:  2627029893/1100

Zastúpená: Daniel BORIS, konateľ

(Ďalej len Zastúpený)

 

Obchodný zástupca:

Meno a priezvisko:

Adresa:

 

IČO / Rodné číslo:

DIČ:

Bankové spojenie:

Kontakt:

(Ďalej len Obchodný zástupca)

 

TECHNIKA SPOLUPRÁCE

 

I. Zákazníci

 1. Obchodný zástupca aktívne vyhľadáva zákazníkov, ktorí by mali záujem o tovary a služby Zastúpeného, predovšetkým o plotové systémy a brány.
 2. Typy zákazníkov k plotom sa delia na tri základné skupiny:
  1. Obyvatelia a drobní stavebníci – plot si stavajú svojpomocne, alebo si ho nechajú postaviť od firmy, ktorá im plot dodá.
  2. Stavebné firmy – nakupujú a stavajú ploty na zákazku pre tretie osoby
  3. Maloobchodní predajcovia – nakupujú tovar pre ďalší predaj
 3. Jednotlivé skupiny zákazníkov majú rôzne nákupné ceny. Obchodný zástupca by mal správne rozlíšiť typ zákazníka a vytvoriť mu cenovú ponuku podľa platného cenníka pre uvedenú cieľovú skupinu.

 

II. Objednávka

 1. Obchodný zástupca uzatvára so zákazníkmi objednávku alebo obchodnú zmluvu. Objednávka sa môže urobiť rôznymi spôsobmi, písomne e-mailom, poštou, telefonicky, vyplnením objednávky cez internetový obchod Zastúpeného. Zmluva o spolupráci musí mať písomnú formu, podpísanú obidvomi zmluvnými stranami.
 2. Vyplnenú Objednávku a/alebo Obchodnú zmluvu pošle poštou na adresu Zastúpeného, druhú kópiu odovzdá zákazníkovi.

 

III. Potvrdenie objednávky

 1. Zastúpený je povinný v čo najkratšom čase skontrolovať objednávku a potvrdiť jej prijatie. Záväzné potvrdenie objednávky uskutoční písomne mailom, cez administratívne rozhranie internetového obchodu príp. inou písomnou formou. Potvrdenie dostane v kópii aj obchodný zástupca.
 2. Zmena objednávky – akákoľvek zmena oproti pôvodne potvrdenej objednávky alebo zrušenie objednávky realizuje obchodný zástupca výlučne písomnou formou.
 3. Vybavenie objednávky realizuje Zastúpený. O priebehu zákazky, najmä ak sa vyskytnú neočakávané okolnosti, bude bezodkladne informovať obchodného zástupcu. V prípade potreby je obchodný zástupca povinný poskytnúť pomoc pri riešení vzniknutých problémov.
 4. Platby za objednaný tovar budú realizované bankovým prevodom na účet zastúpeného alebo v hotovosti pri prevzatí tovaru.
 5. Po konečnom vybavení akcie bude vypočítaná odmena pre obchodného zástupcu z hrubého zisku za zákazku.

 

IV. Odmena za sprostredkovanie predaja

 

 1. Obchodnému zástupcovi prislúcha za činnosť, ktorá je predmetom zmluvy odmena.
 2. Výška odmeny je počítaná z hrubého zisku zákazky, ktorá je určená odpočítaním nákladov na obstaranie tovaru a nákladov na prepravu tovaru na adresu zákazníka z celkovej fakturovanej čiastky. Odmena sa počíta z cien a nákladov bez DPH. Odmena s a neposkytuje  za stornované, či inak zrušené objednávky.
 3. Odmena sa obchodnému zástupcovi odpočítava z  platby za objednané služby.
 4. Odmena je vypočítavaná za každý kalendárny mesiac z ukončených a zaplatených zákaziek, ktoré sprostredkoval obchodný zástupca.
 5. Odmena bude zaplatená na bankový účet obchodného zástupcu 15-ty deň nasledujúceho mesiaca.

 

 

V. Výška odmeny za sprostredkovanie predaja

 1. Odmena je poskytovaná za predaj produktov a služieb zastúpeného následovne:
 • 40% z hrubého zisku získanej a zaplatenej zákazky.
 • Hrubý zisk zo zákazky sa vypočíta tak, že z celkovej fakturovanej čiastky bez DPH sa odpočítajú náklady na obstaranie tovaru u dodávateľov, provízie pre ďalšie subjekty, dopravné a doplnkové náklady, spojené s realizáciou zákazky.
 • Príplatky k odmene za aktivitu obchodného zástupcu:
 • Príplatky k odmene sa určujú individuálne, po vzájomnej dohode medzi zmluvnými stranami. Podklad pre jej vyplatenie musí mať písomnú formu.

 

 

V ………..dňa                                                                         V ………..dňa

 

 

Zastúpený:

 

 

 

 

Obchodný zástupca: